คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และโรงงาน ขนาดเล็ก - ใหญ่
  • มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • มีที่ตั้งกิจการ บริษัท หจก. ชัดเจน ตรวจสอบหน้างานได้
  • มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือจดทะเบียนกิจการ
  4. เอกสารแสดงรายรับทั้งหมด
  5. แผนที่ที่พักอาศัย และแผนที่ที่ตั้งกิจการ
  6. รูปถ่ายภายในและภายนอกของกิจการ

พูดคุย-สอบถาม คลิก